Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów oraz niezgodność dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w terminie 2 lat od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Przykładowy formularz reklamacji towaru stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Zaleca się, by w formularzu reklamacji Produktu złożonym przez Klienta zawarte zostały następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (jeżeli Klient wybierze jako sposób komunikacji drogę korespondencji mailowej), datę nabycia Produktu, rodzaj Produktu, opis wady Produktu wraz z datą jej stwierdzenia, żądanie Klienta, preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 6. Zaleca się, by do dokumentu reklamacji Klient załączył dowód zakupu Produktu.
 7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
 8. Adres Sprzedawcy właściwy do korespondencji w sprawie reklamacji Produktów:
  • PHARMA DOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Naramowicka 92, 61-619 Poznań.
  • e-mail: kontakt@sayakarma.com
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji korzystając z danych kontaktowych wskazanych w dokumencie reklamacji Produktu.

Formularz reklamacyjny

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………..
imię i nazwisko

…………………………………………….

…………………………………………….
adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym informuję, że rzecz nabyta przeze mnie w dniu …………………………….. drogą sprzedaży na odległość,

t.j. (określenie towaru) ………………………………………………………………………………,

numer zamówienia: …………………………………………………….,

data dostawy: ………………………………………………………………,

jest wadliwa.

Wada została stwierdzona w dniu ………………………………………………………. .

Stwierdzona przeze mnie wada polega na:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym żądam (niepotrzebne skreślić):

 • wymiany towaru na nowy
 • nieodpłatnej naprawy towaru
 • obniżenia ceny towaru o kwotę …………. złotych oraz wskazanej kwoty na następujący rachunek bankowy: ………………………………………………………………………..
 • w związku z odstąpieniem przeze mnie od umowy, zwrotu całej ceny towaru na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………. .

……………………………………………….
Podpis

 

Pobierz formularz reklamacyjny

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni, przy czym wskazany termin liczony jest od dnia objęcia w posiadanie nabytego Produktu przez Konsumenta bądź osobę trzecią wyznaczoną do odbioru Produktu.
 2. W celu zachowania wskazanego terminu konieczne jest złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w taki sposób, by jego treść dotarła do Sprzedawcy, przy czym sugerowane formy złożenia wskazanego oświadczenia to:
  • drogą pocztową na adres: ŻRYJ ZDROWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Naramowicka 92, 61-619 Poznań.
  • drogą elektroniczną na adres: kontakt@sayakarma.com
 3. W sytuacji złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta innego niż najtańszy sposobu dostawy) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta.
 4. Zwrot otrzymanych od Konsumenta płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta. W razie niewskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, zwrot otrzymanych od Konsumenta płatności nastąpi na rachunek bankowy użyty podczas zapłaty za nabyty Produkt podlegający zwrotowi.
 5. Konsument jest zobowiązany do odesłania lub przekazania w inny sposób Sprzedawcy Produktu podlegającego zwrotowi niezwłocznie, tj. najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności dopiero po doręczeniu Sprzedawcy zwróconego Produktu.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu, w tym w szczególności koszty dostawy do Sprzedawcy, cła, podatki.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości przedmiotu podlegającego zwrotowi, które jest wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W sytuacji odstąpienia Konsumenta od Umowy sprzedaży wskazaną Umowę uważa się za niebyłą.
 10. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość stanowi Załącznik nr 1 niniejszej treści.

Formularz odstąpienia

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………..
imię i nazwisko

…………………………………………….

…………………………………………….
adres konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Ja, ……………………………………….. , niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z Organic Pharma Sp. z o.o.

zawartej w dniu ……………………………………………,

numer zamówienia: ……………………………………… .

Na mocy, której nabyłem/am następujące rzeczy: …………………………………………. ,

Data dostawy: ……………………………….. ,

Numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona należność za zwróconą rzecz/y:

………………………………………………………..

Oświadczam, że znane mi są zasady odstąpienia od umowy sprzedaży określone w Regulaminie sklepu internetowego sayakarma.pl.

……………………………………………….
podpis

 

Pobierz formularz odstąpienia od umowy